Breaking News
Home / Uncategorized / ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਇਹ 7 ਚੀਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ….

ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਇਹ 7 ਚੀਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ….

ਇਹ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰ ਤੋਂ ਇਹ 7 ਚੀਜਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ….

ਜ‍ਿਆਦਾਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਰਾਕੇਟ ਸਾਇੰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼‍ਕਿਲ ਹੈ।ਪਰ ਅਸਲ‍ੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕ‍ਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜਾਂ ਹਨ।ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਜ‍ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ ਹੈ , ਬਲ‍ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਭ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੈਲਦੀ ਰ‍ਿਲੇਸ਼ਨਸ਼‍ਿਪ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ 7 ਚੀਜਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ:

Women relationship men Tips

ਇੱਜ‍ਤ:-ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰ ਭਲੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦੂਰ ਹੋਵੇ , ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ‍ਤ ਕਰੋ।ਇਸਦਾ ਮਤਬਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਝ ਕਹੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਹੋਣ।ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ‍ਤ ਤਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰ ਸਕਣ ਜਿਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ।

Women relationship men Tips

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀ ਲਵ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਜ‍ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ‍ੁਆਂਇੰਟ ਆਫ ਵ‍ਿਊ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਲੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ।ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਸ਼‍ਤੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕੱਦ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਕੇ ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ।ਇਸ ਰ‍ਿਸ਼‍ਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗ‍ੀਆਂ , ਕਰੀਅਰ , ਦੋਸ‍ਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਅਹਮੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ।

Women relationship men Tips

ਮੈਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਂ , ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਾਂ :-ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰੋ।ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦ‍ਿਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤੱਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ‍ਿਆਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਮੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰ‍ਿਲੇਸ਼ਨਸ਼‍ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਜਮੈਂਟਲ ਹੋਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਮਾਂਸ ਹੋ ਜਾਵੇ — ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟਨਰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚ‍ੰਗਾ ਲਾਇਫਸ‍ਟਾਇਲ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ – ਰਾਤ ਜੂੰਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ।ਪਰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼‍ਤੇ ਦਾ ਰੋਮਾਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਆਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਆਖ‍ਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ।

Women relationship men Tips

ਕਦੇ – ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਡਿਨਰ ਉੱਤੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਯਾਦ ਰੱਖ‍ੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ,ਪਰ ਹਰ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਪਲ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੋਫੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ।

Women relationship men Tips

ਅਹਿਮੀਅਤ :-ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਚ‍ੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ‍ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਤਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਧ‍ਿਆਨ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।ਇਸਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ – ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣਾ ਹੈ।ਰਿਸ਼‍ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਸ‍ਪੇਸ ਵੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਦੇ – ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ‍ਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸਜ ਭੇਜ ਦਿਓ।ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫੁੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆਓ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

Women relationship men Tips

ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਵਟਾਓ:- ਜਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਕੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂਸ਼ ਹਨ।. ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਣਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰ‍ਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਕੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿੰ‍ਮੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੋਵੋਗੇ।ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤ‍ਨੀ ਹਾਉਸ ਵਾਇਫ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ , ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਤ‍ਨੀ 24 ਘੰਟੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਘਰ ਉਦੋਂ ਸੁੰਦਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇ।

Women relationship men Tips

ਲਾਡ – ਦੁਲਾਰ -ਲਾਡ – ਦੁਲਾਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼‍ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀ ਲੇਡੀ ਲਵ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਉੱਤੇ ਬਰੇਕਾਫਾਸ‍ਟ ਜਾਂ ਚਾਹ – ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈੱਡ ਮਸਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇਕਰ ਖਾਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰ‍ਪ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Women relationship men Tips

ਸੈਕ‍ਸ: -ਜੀ ਹਾਂ , ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੈਕ‍ਸ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।ਕਦੇ – ਕਦੇ ਮਰਦਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ‍ਿਆਦਾ ।ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼‍ਿਪ ਦੀ ਤਾਜਗੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਕਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚ‍ੰਗਾ ਜਰੀਆ ਹੈ।

Women relationship men Tips

About admin

Check Also

ਦਹੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ ਦਾ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਖਾਣ ਨਾਲ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈਂਸਰ,ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਖੁਲਾਸਾ

ਕੈਂਸਰ ਅੱਜ ਇਲੋਪੈਥੀ ਵਿਚ ਲਾਇਲਾਜ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |ਪਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *